لوگو و پوستر نمایشگاه در این بخش برای خبرنگاران و اهالی رسانه با کیفیت بالا قرار داده شده است.

               پوستر  دانلود                                                    لوگو دانلود                                     پوستر بخش کودک  دانلود