Books

35
آماده‌سازی فرآورده‌های ترکیبی تزریقی: جهت انفوزیون وریدی

Author : حسین‌زاده‌اردکانی ، یلدا

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1400

ISBN : 9786226511209

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

اصول مشاوره و آموزش بیمار (با رویکرد مراقبت‌های دارویی)

Author : غلامی ، خیرالله

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786009641291

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

اطلس جامع مزوتراپی زیبایی

Author : کنول ، بریتا

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1400

ISBN : 9786226511193

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

تغذیه‌ درمانی انترال بالغین و اطفال با تمرکز بر فرآورده‌های تغذیه‌ای موجود در بازار دارویی کشور

Author : لبافی‌مطلق ، زهره

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1400

ISBN : 9786226511216

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

توصیه‌های دارویی

Author : اسلامی ، کاوه

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786226511100

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

Author : دابین ، دیل

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786009512706

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

خودآزمون جامع درمان‌شناسی: مخاطبین شرکت‌کنندگان آزمون جامع داروسازی، دانشجویان داروسازی، فارغ‌التحصیلان داروسازی

Author : ناصرپورکیانی ، احسان

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786226511094

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

داروهای ژنریک ایران: همراه با داروهای وارداتی و تک‌نسخه‌ای با اقدامات پرستاری

Author : -

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1399

ISBN : 9786009512720

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

درسنامه جامع داروسازی

Author : ترکمندی ، حسن

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786226511087

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

درسنامه جامع شیمی‌درمانی با رویکرد داروساز محور

Author : آقاکوچک‌زاده ، مریم

Publisher : آبادیس طب

Issue Year : 1398

ISBN : 9786226511070

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Section : دانشگاهی

Hall : 1

Corridor : B

Stand No : 1

Join Us: