هوش مصنوعی، بلاک چین و آنیده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
Exhibitor:
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
Speaker:
خانم دکتر فتانه تقی یاره، آقای دکتر راهیل مهدیان طرقی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
Time:
2022-05-21 11:30 - 2022-05-21 13:00