علوم شناختی و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
Exhibitor:
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
Speaker:
آقایان دکتر مهدی پورمحمد و پویا پاک نژاد
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
Time:
2022-05-21 18:00 - 2022-05-21 19:30