بررسی فعالیت های ناشران و مولفان بازنشسته فرهنگی

بررسی
Exhibitor:
اداره بازنشستگی فرهنگیان تهران
Speaker:
خانمها دکتر معصومه ذبیحی، مهندس طاهره فدایی فتح آبادی، آقای اسفندیار معتمدی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
Time:
2022-05-21 11:45 - 2022-05-21 12:45