کتابهای آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی

جشن امضاء
Exhibitor:
نشر شهید کاظمی
Speaker:
آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
Time:
2022-05-21 11:45 - 2022-05-21 12:45