نقش ادبیات در انتقال فرهنگ ایثار

بررسی
Exhibitor:
نشر شاهد
Speaker:
آقایان دکتر پروانی، دکتر داوودی، حبیب الله رزمجویی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
Time:
2022-05-21 14:00 - 2022-05-21 15:00