آموزش عالی و محاطرات زیست محیطی

دبیر نشست: رضا ماحوزی
ارائه دهنده:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سخنران:
جبار رحمانی
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/10 15:00 - 1398/2/10 16:00