آزمون استخدامی مدیریت

فارسی
9786226003117
فریبا دنیایی
-
آئین طب
آزمون‌های استخدامی - ایران
مدیریت - آزمون‌ها و تمرین‌ها
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
195,000 ریال
1396
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
39