آزمون استخدامی مدارک پزشکی (کاردان و کارشناس پذیرش، منشی بخش)

فارسی
9786226003179
محمد هاشمی
-
آئین طب
آزمون‌های استخدامی - ایران
مدارک پزشکی - آزمونها و تمرینها
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
480,000 ریال
1396
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
39