"ترور" علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه

فارسی
9789641855842
سوفی وانیچ
فواد حبیبی
نشر نی
تروریسم
فرانسه - تاریخ - انقلاب، 1789 - 1799
فرانسه - تاریخ - دوران ترور، 1793 - 1794
فرانسه - سیاست و حکومت، 1789 - 1799م
280,000 ریال
1397
موقعیت
عمومی
شبستان
31
13