"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"

فارسی
9786002233431
امیرمحمد عباس‌نژاد
-
جامعه شناسان
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات - تاریخ و نقد
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان - تاریخ و نقد
حسینی، سیده‌زهرا، 1342 - دا: خاطرات سیده‌زهرا حسینی - نقد و تفسیر
داستان‌های فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
200,000 ریال
1395
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
9