آزمایشگاه عملیات حرارتی

فارسی
9789648803907
سیترا اسماعیلی
-
آبارون
فلزها - عملیات حرارتی
100,000 ریال
1395
موقعیت
عمومی
شبستان
31
2