"خاقانی" شاعری دیر آشنا

فارسی
9789644014963
علی دشتی
-
زوار
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای
120,000 ریال
1392
موقعیت
عمومی
شبستان
21
6