1001 نکته عمرانی

فارسی
9786001202209
محمدرضا فاضل‌زاده
-
آذر
ساختمان‌سازی
مصالح ساختمانی
ساختمان‌سازی - قوانین و مقررات - ایران
85,000 ریال
1394
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7