1000 پرسش چهارگزینه‌ای تحلیل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشریحی

فارسی
9789645693822
نادر فنایی
-
آذر
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
سازه، تجزیه و تحلیل - راهنمای آموزشی (عالی)
سازه، تجزیه و تحلیل - آزمونها و تمرینها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی
200,000 ریال
1392
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7