آرماتوربندی

فارسی
9786001201004
امیر سرمد‌نهری
-
آذر
ساختمان‌های بتنی - کفراژبندی
میل‌گردگذاری
90,000 ریال
1394
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7