2000 واژه ضروری زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری

فارسی
9786001203398
علیرضا محمدی
-
آذر
زبان انگلیسی - واژه‌نامه‌ها - فارسی
معماری - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی
معماری - واژه‌نامه‌ها - فارسی
مهندسی عمران - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی
200,000 ریال
1396
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7