"داعش": تهدیدی برای امنیت بین‌المللی

فارسی
9786002146106
جمعی از نویسندگان
پرویز قاسمی
دانشگاه امام صادق (ع)
امنیت ملی - روسیه
داعش
تروریسم - خاورمیانه
150,000 ریال
1396
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F3
2
23