بیماری‌های تنفس و غدد درون‌ریز

فارسی
9786229968536
زهرا علامه,مریم مهرپویا,زهرا صحرائیان,علیرضا شهریاری,فانک فهیمی,کاوه اسلامی,امیر فرخیان,محمد عباسی‌نظری,سمیه نصیری‌پور,مهرداد عصاریان,عطیه مدرسی,نیایش محبی,پرستو میرزابیگی,سامرند فتاح‌قاضی,محمدرضا رافتی,فاطمه فرامرزی,علی تفضلی‌مقدم
-
آبادیس طب
دارودرمانی
داروها - شکل‌های مصرف
داروها - عوارض جانبی
غدد مترشحه داخلی - بیماری‌ها - دارودرمانی
تنفس - اندام‌ها - بیماری‌ها - دارودرمانی
250,000 ریال
1397
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
1