بیماری‌های زنان و پوست

فارسی
9786229968581
پریسا منصوری,کاوه اسلامی,نیایش محبی,محمدرضا رافتی,فاطمه فرامرزی,مانیا رادفر,صفا علی‌زاده,مهرنوش بهناز,گوهر اسلامی,شهاب‌الدین امامی
-
آبادیس طب
پوست - بیماری‌ها
پوست - بیماری‌ها - تشخیص
پوست - بیماری‌ها - درمان
زنان - بیماری‌ها - تشخیص
زنان - بیماری‌ها - درمان
زنان - بیماری‌ها
زنان - بیماری‌ها - داروها
پزشکی زنان
پوست - بیماری‌ها - داروها
250,000 ریال
1397
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
1