اطلس جراحی زولینجر

فارسی
9786009641239
-
داوود رمزی,محسن فتاحی‌دولت‌آبادی,پروانه صادقی‌دولت‌آبادی
آبادیس طب
جراحی - اطلسها
139,000 ریال
1395
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
1