"انسان‌کنش"شناسی حکیمان پیشاصدرایی: ظرفیت‌شناسی مبانی انسان‌شناختی ابن‌ سینا و ابن ‌مسکویه برای علوم انسانی

فارسی
9786002981837
سیدحمیدرضا حسنی,هادی موسوی
-
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اخلاق
انسان (اسلام)
انسان (عرفان)
انسان‌شناسی فلسفی
انسان‌شناسی فلسفی - مطالعات تطبیقی
قوم‌شناسی اخلاق
ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، 370 - 428 ق. - دیدگاه درباره انسان‌شناسی
ابن‌مسکویه، احمد‌بن‌محمد، 320؟ - 421 ق. - دیدگاه درباره انسان‌شناسی
120,000 ریال
1397
موقعیت
عمومی
شبستان
25
21