"انسان‌کنش"‌شناسی صدرایی: به مثابه ظرفیت‌شناسی مبانی انسان‌شناختی صدرالمتالهین برای علوم انسانی

فارسی
9786002982131
هادی موسوی,سیدحمیدرضا حسنی
-
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
انسان‌شناسی فلسفی
صدرالدین‌شیرازی، محمد‌بن‌ابراهیم، 979 - 1050 ق. - دیدگاه درباره انسان‌شناسی فلسفی
145,000 ریال
1397
موقعیت
عمومی
شبستان
25
21