"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد

فارسی
9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
-
جاودانه
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاه‌های بین‌المللی
داوری بین‌المللی
250,000 ریال
1395
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
13