استراتژی‌‌های موفق در شرکت‌های بازرگانی

فارسی
9786226104036
علی نحوی‌راد
-
آب خست
برنامه‌ریزی راهبردی
شرکت‌های اقتصادی - برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی راهبردی - مدیریت
شرکت‌های اقتصادی
250,000 ریال
1397
موقعیت
عمومی
شبستان
25
5