100 پیامک دوستی = 100 friendship SMS

فارسی
9789642996605
-
مریم دستوم
آذران
دوستی - کلمات قصار
پیام‌های کوتاه تلفنی
17,000 ریال
1391
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
2
64