سالن ناشران عربی به سامانتر از سال گذشته است

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی:
1389/2/16 08:30

غرفهآرایی سالن ناشران عربی بخش بینالملل، امسال به سامانتر و مطلوبتر از سال گذشته است.

رسول جعفریان رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ستاد خبری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با اعلام این خبر گفت: سالن ناشران عربی از سالنهای مورد علاقهام است. امسال دسترسی به کتابهای این بخش آسانتر گذشته بود.
وی سطح کیفی نمایشگاه کتاب تهران را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد: بهتر است درگیر مسائل حاشیهای نمایشگاه نشویم و تاثیرات مثبت این رویداد بزرگ فرهنگی را نادیده نگیریم.
جعفریان که در نخستین روز برگزاری از نمایشگاه کتاب تهران دیدن کرد، به اقدامات کتابخانه مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر در حوزه فهرست نویسی نسخ خطی اشاره کرد و گفت: اکنون کتابخانه مجلس شورای اسلامی 8 جلد از نسخ خطی کتابخانه آیتالله العظمی گلپایگانی را منتشر کرده است.
به گفته جعفریان، کتابخانه مجلس شورای اسلامی گفت: فهرست نسخ خطی موجود در این کتابخانه را در 15مجلد منتشر کرده که در نمایشگاه عرضه شده است.
رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که فهرستی از 320 هزار نسخ خطی موجود در سراسر ایران را در 10 مجلد زیر چاپ داریم.