خوشحالم، کتاب در وطنم رشد کرده‌است

علیرضا افتخاری:
1389/2/16 08:30

علیرضا افتخاری، خواننده، کتاب را بسیار ارزشمند دانست و گفت: نمایشگاه محلی برای عرضه این کالای گرانبها و حضور مردم فرهیخته و کتاب دوست است.

افتخاری در گفتوگو با ستاد خبری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، افزود: مطالعه به انسان تعقل، تخیل و تحرک میبخشد و نهاد آدمی را هوشیار میکند. خوشحالم طی این سالها تیراژ کتابها افزایش یافتهاست و فضای نمایشگاه هر سال مملو از مردم مشتاق مطالعه و با فرهنگ میشود.
وی کتاب تبهکاران موسیقی را درباره بی اخلاقیها، تقلبها و خاطرات تلخی که از کار با بعضی آهنگسازان داشتهاست نوشته است که هم اکنون مراحل اداری پیش از چاپ و اخذ مجوز را سپری میکند.