عباس صالحی (رئیس نمایشگاه و رییس شورای برنامه ریزی)

امیر مسعود شهرام نیا  (قائم مقام، معاون اجرایی و عضو شورای برنامه ریزی)

  62953

  62953

  vicepresident[at]tibf[dot]ir

همایون امیرزاده (ریس شورای نظارت و ارزشیابی)

حسین صفری  (مدیرکمیته اجرایی و رفاهی)

محسن نصراله  (مدیرکمیته پشتیبانی)

مصطفی وکیل قاهانی (مدیرکمیته مالی)

مهدی سهل آبادی (مدیرکمیته حراست)

محمدرضا توکل صدیق|مهدی اسماعیلی راد (مدیرکمیته ناشران داخلی)

حامد میرزابابایی  (مدیرکمیته ناشران بین الملل)

سیدمحمد طباطبایی (مدیرستادخبری)

محمد حسین متولی (مدیرکمیته روابط عمومی و تبلیغات)

یحیی دهقانی (مدیرکمیته فعالیت های فرهنگی)

  61094349-50

  61094197

علی اکبرتورانیان (مدیرکمیته اطلاع رسانی)

داریوش رضوانی (مدیر تشریفات)