برنامه های جنبی نمایشگاه و نشستهای مختلف نمایشگاه 29 

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 برنامه نشستهای سرای اهل قلم بین الملل سالن 6 A- راهرو 4 دانلود
2 برنامه نشستهای سرای اهل قلم ناشران دانشگاهی سالن 5 دانلود
3 برنامه سرای اهل قلم کودک و نوجوان سالن 109 دانلود
4 برنامه سرای اهل قلم سالن 2b دانلود
5 برنامه های تالار گفت و گو سالن 2b دانلود
6 کتاب تما1 سالن 2b دانلود
7 کتاب نما2 سالن 2b دانلود
8 جدول برنامه های روسیه(مهمان ویژه) سالن 2b دانلود