موضوع: موضوع محور

پیشران ها و سناریوهای آینده صنعت نشر کتاب

ارائه دهنده: مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
سخنران: آقایان دکتر هامون شریفی، دکتر مرتضی زینعلی
زمان: 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:30
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

به ما بپیوندید: