موضوع: موضوع محور

رسانه های نوین و آینده صنعت نشر کتاب

ارائه دهنده: مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
سخنران: آقایان دکتر حسین رحمانی، مهندس حسین خوش رفتار
زمان: 1401/02/31-16:00 - 1401/02/31-17:30
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

به ما بپیوندید: