موضوع: موضوع محور

علوم شناختی و آینده صنعت نشر کتاب

ارائه دهنده: مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
سخنران: آقایان دکتر مهدی پورمحمد و پویا پاک نژاد
زمان: 1401/02/31-18:00 - 1401/02/31-19:30
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

به ما بپیوندید: