موضوع: جشن امضاء

کتابهای آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی

ارائه دهنده: نشر شهید کاظمی
سخنران: آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی
زمان: 1401/02/31-11:45 - 1401/02/31-12:45
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

به ما بپیوندید: