جستجو
42

"هنر گویندگی و فن بیان"  

9789649957326
رضا مقسمی
فارابی
210,000  ریال
1397
تلویزیون - گویندگی
رادیو - گویندگی
موقعیت
عمومی
شبستان
17
29

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1394
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
1

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1393
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
1

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1395
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
1

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1392
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
1

آموزش فن بیان و نوشتار: مطابق با الگوی آموزش در دوره‌ی ابتدایی  

9786004494830
صدیقه شاه‌حسینی,معصومه باسط
نوروزی
150,000  ریال
1396
اعتماد به نفس در کودکان
خواندن (ابتدایی)
سخنوری
مهارتهای زبانی (ابتدایی)
قابلیت ارتباطی در کودکان
موقعیت
عمومی
شبستان
4
30

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED  

9789642293056
کریس اندرسون
آسمان خیال
390,000  ریال
1397
سخنرانی عمومی - دستنامه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
30
13

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED  

9789642293056
کریس اندرسون
آسمان خیال
390,000  ریال
1397
سخنرانی عمومی - دستنامه‌ها
موقعیت
کودک و نوجوان
Dکودک و نوجوان سالن
2
154

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED  

9789642293056
کریس اندرسون
آسمان خیال
390,000  ریال
1396
سخنرانی عمومی - دستنامه‌ها
موقعیت
کودک و نوجوان
Dکودک و نوجوان سالن
2
154

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED  

9789642293056
کریس اندرسون
آسمان خیال
390,000  ریال
1396
سخنرانی عمومی - دستنامه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
30
13