جستجو
71

200 نکته از فن بیان و خطابه  

9786227168228
حسنی‌اعظمی ، یوسف
حکیم نظامی گنجه‌ای
400,000  ریال
1400
سخنرانی
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
13
6

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1394
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1392
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
350,000  ریال
1398
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
350,000  ریال
1399
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1393
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
490,000  ریال
1400
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
390,000  ریال
1400
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان  

9786006958019
رسولی ، احمدرضا
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1395
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
3
40

آموزش فن بیان (برای معلمان)  

9786222159788
احمدی‌حیدری ، سحر
سخنوران
420,000  ریال
1400
سخنوری
معلمان
موقعیت
عمومی
شبستان
17
10