جستجو
31
1398/2/13 16:30 - 1398/2/13 17:30
نشست در سرای اهل قلم

فولکوور و ادبیات کودک

دبیر نشست : دکتر جواد رسولی
1398/2/12 16:30 - 1398/2/12 17:30
نشست در سرای اهل قلم

جایزه مهرگان ادب

ندارد
1398/2/12 15:00 - 1398/2/12 16:00
نشست در سرای اهل قلم

شکسته نویسی بایدها و نبایدها

دبیر نشست : مهناز مقدسی
1398/2/12 11:30 - 1398/2/12 12:30
رونمایی کتاب

شاهنامه پژوهی و رو نمایی کتاب روزنه راز

دبیر نشست: یاسر موحد فرد
1398/2/12 10:15 - 1398/2/12 11:15
نشست در سرای اهل قلم

ارزیابی منابع آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان

دبیر نشست : میر سعید موسوی رضوی
1398/2/11 10:15 - 1398/2/11 11:15
نشست در سرای اهل قلم

جایگاه آموزش در ویرایش

دبیر نشست : یداله شکری
1398/2/10 16:30 - 1398/2/10 17:30
رونمایی کتاب

رونمایی کتاب صدای قدمهای آفتاب

دبیر نشست : یاسر موحد فرد
1398/2/10 15:00 - 1398/2/10 16:00
نشست در سرای اهل قلم

آموزش عالی

دبیر نشست: دکتر رضا ماحوزی
1398/2/10 15:00 - 1398/2/10 16:00
نشست در سرای اهل قلم

آموزش عالی و محاطرات زیست محیطی

دبیر نشست: رضا ماحوزی
1398/2/10 11:30 - 1398/2/10 12:30
نشست در سرای اهل قلم

مجموعه سازی رسائل کوتاه

دبری نشست: بهروز ایمانی