جستجو
1,706

نجات زندگی از تجربه ضربه روحی: راهنمای عملی آموزش استفاده از مواجهه‌درمانی مداوم، آزمون‌‌شده و تایید‌شده‌‌ترین درمان برای غلبه بر PTSD  

9786002006172
همبری ، الیزابت‌آن
کتاب ارجمند
110,000  ریال
1397
اختلال فشار روانی پس‌آسیبی - درمان
شناخت‌درمانی
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع  

9786002006158
احمدی ، مطهره
کتاب ارجمند
400,000  ریال
1396
داروها - تجویز
نسخه‌نویسی
پزشکی - نسخه‌ها و دستورالعمل‌ها
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع  

9786002006158
احمدی ، مطهره
کتاب ارجمند
690,000  ریال
1398
پزشکی - نسخه‌ها و دستورالعمل‌ها
داروها - تجویز
نسخه‌نویسی
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع  

9786002006158
خلیلی ، حسین
کتاب ارجمند
960,000  ریال
1399
داروها - تجویز
نسخه‌نویسی
پزشکی - نسخه‌ها و دستورالعمل‌ها
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع  

9786002006158
خلیلی ، حسین
کتاب ارجمند
960,000  ریال
1399
داروها - تجویز
نسخه‌نویسی
پزشکی - نسخه‌ها و دستورالعمل‌ها
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نظارت کاربردی برای مشاوران کودک و نوجوان  

9786222573140
لاکسمور ، نیک
کتاب ارجمند
560,000  ریال
1401
مشاوره - مدیریت
مشاوره آموزشی -- مدیریت
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نظریه دلبستگی در عمل: درمان هیجان‌مدار برای افراد، زوجین و خانواده‌ها  

9786222571801
جانسون ، سوزان
کتاب ارجمند
880,000  ریال
1400
زناشویی - روان‌درمانی
روان‌درمانی
روان‌درمانی خانواده
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نظریه روانکاوانه فیلم و قاعده بازی  

9786222571429
مک‌گون ، تاد
کتاب ارجمند
480,000  ریال
1400
روانکاوی و سینما
قاعده بازی (فیلم: 1939م.)
سینما - جنبه‌های روان‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نظریه‌های آگاهی در فلسفه ذهن و مغز پژوهی امروز  

9786002006189
کاوانا ، آندره نانی
کتاب ارجمند
200,000  ریال
1396
روان‌شناسی عصبی
فلسفه ذهن
عصب پایه‌شناسی
آگاهی
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99

نظریه‌های آگاهی در فلسفه ذهن و مغزپژوهی امروز  

9786002006189
کاوانا ، آندره نانی
کتاب ارجمند
450,000  ریال
1399
روان‌شناسی عصبی
فلسفه ذهن
عصب پایه‌شناسی
آگاهی
موقعیت
دانشگاهی
2 دانشگاهی
e
99