جستجو
410,514

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9646651607
اسپنسر جانسون
معیار علم
70,000  ریال
1395
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
کودک و نوجوان
Dکودک و نوجوان سالن
1
205

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
85,000  ریال
1396
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
کودک و نوجوان
Dکودک و نوجوان سالن
1
205

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
55,000  ریال
1393
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
11
16

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
45,000  ریال
1392
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
11
16

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9646651607
اسپنسر جانسون
معیار علم
70,000  ریال
1395
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
11
16

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
85,000  ریال
1396
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
11
16

"ترجمه هفده رساله" مجموعه رسائل شیخ الرئیس ابن سینا  

9786005321302
-
آیت اشراق
250,000  ریال
1392
فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
29
31

"ترور" علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه  

9789641855842
سوفی وانیچ
نشر نی
280,000  ریال
1397
تروریسم
فرانسه - تاریخ - انقلاب، 1789 - 1799
فرانسه - تاریخ - دوران ترور، 1793 - 1794
فرانسه - سیاست و حکومت، 1789 - 1799م
موقعیت
عمومی
شبستان
31
13

"تعهد؟" نامه‌ها (1957 - 1946) و مستندات دیگر همراه با یادداشت‌های سیمون شماما  

9786007293379
آلبر کامو,میشل ویناوه,سیمون شماما
آشیان
250,000  ریال
1397
نویسندگان فرانسوی - قرن 20 - نامه‌ها
کامو، آلبر، 1960 - 1913 م. - نامه‌ها
کامو، آلبر، 1960 - 1913 م. - دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی
ویناوه، میشل، 1927 - م. - نامه‌ها
ویناوه، میشل، 1927 - م. - دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی
سیاست و ادبیات - فرانسه - تاریخ - قرن 20م.
نمایشنامه‌نویسان فرانسوی - قرن 20 - نامه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
30
29

"حداد"ین اودلی سوزلر کیتابی و یاییلمایش شعر لری  

9789645175694
-
اختر
75,000  ریال
1394
شعر ترکی - ایران - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
29
12