جستجو
361,359

"جزء سی‌ام" قرآن کریم عم جزء همراه با: آموزش قواعد یادگیری و طریقه خواندن نماز  

9789642994137
-
دل آگاه
12,000  ریال
1391
نماز - راهنمای آموزشی
قرآن - برگزیده‌ها - ترجمه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
17
18

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
1393
کشاورزی مناطق خشک
کشاورزی - تامین آب
آب - جمع‌آوری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
57

"حداد"ین اودلی سوزلر کیتابی و یاییلمایش شعر لری  

9789645175694
-
اختر
75,000  ریال
1394
شعر ترکی - ایران - قرن 14
موقعیت
کودک و نوجوان
C4
1
36

"حداد"ین اودلی سوزلر کیتابی و یاییلمایش شعر لری  

9789645175694
-
اختر
75,000  ریال
1394
شعر ترکی - ایران - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
4
22

"خاقانی" شاعری دیر آشنا  

9789644014963
علی دشتی
زوار
120,000  ریال
1392
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای
موقعیت
عمومی
شبستان
17
20

"خوشبختی" چه چیز نیست؟ (چگونه خوشبخت نشویم!)  

9789643489151
عبدالعظیم کریمی
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
75,000  ریال
1394
خوشبختی - کلمات قصار
شعر فارسی
خوشبختی - جنبه‌های روان‌شناسی
خوشبختی - فلسفه
خوشبختی - اندرزنامه
موقعیت
کودک و نوجوان
C5
1
171

"خوش‌بختی" چه چیز نیست؟ (چگونه خوش‌بخت نشویم!)  

9789643489151
عبدالعظیم کریمی
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
75,000  ریال
1392
خوشبختی - کلمات قصار
شعر فارسی
خوشبختی - جنبه‌های روان‌شناسی
خوشبختی - فلسفه
خوشبختی - اندرزنامه
موقعیت
کودک و نوجوان
C5
1
171

"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"  

9786002233431
امیرمحمد عباس‌نژاد
جامعه شناسان
200,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات - تاریخ و نقد
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان - تاریخ و نقد
حسینی، سیده‌زهرا، 1342 - دا: خاطرات سیده‌زهرا حسینی - نقد و تفسیر
داستان‌های فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
موقعیت
عمومی
شبستان
11
21

"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"  

9786002233431
امیرمحمد عباس‌نژاد
جامعه شناسان
200,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات - تاریخ و نقد
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان - تاریخ و نقد
حسینی، سیده‌زهرا، 1342 - دا: خاطرات سیده‌زهرا حسینی - نقد و تفسیر
داستان‌های فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
2
110

"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد  

9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
جنگل
250,000  ریال
1395
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاههای بین‌المللی
داوری بین‌المللی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
2
114