جستجو
525,917

‭La pace (andare via la guerra)  

9786009870707
الزبیتا
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
300,000  ریال
1398
کودکان و جنگ - داستان
جنگ - داستان
صلح - داستان
دوستی - داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
شمالی
2
139

‭La pace (andare via la guerra)  

9786009870707
الزبیتا
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
200,000  ریال
1397
دوستی - داستان
صلح - داستان
کودکان و جنگ - داستان
جنگ - داستان
موقعیت
عمومی
شبستان
24
7

‭La pace (andare via la guerra)  

9786009870707
الزبیتا
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
300,000  ریال
1398
کودکان و جنگ - داستان
جنگ - داستان
صلح - داستان
دوستی - داستان
موقعیت
عمومی
شبستان
24
7

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  

9786227710045
یزدان‌فر ، فرزانه
تفکرآینده ساز
1,300,000  ریال
1400
برنامه‌ریزی راهبردی
کارکنان - مدیریت
سازمان
مدیریت
نیروی انسانی - مدیریت
موقعیت
عمومی
شبستان
11
11

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی 3D MAX (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ)  

9786002300188
صفری ، منیژه
پیک فرهنگ
570,000  ریال
1397
سیستم‌های نمایشگر سه‌بعدی
تری دی اس. مکس (فایل کامپیوتر)
گرافیک کامپیوتری
موقعیت
عمومی
شبستان
10
7

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﻰ Autocad (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ)  

9786002300010
صفری ، منیژه
پیک فرهنگ
320,000  ریال
1397
اتوکد (برنامه کامپیوتر)
طراحی به کمک کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری
موقعیت
عمومی
شبستان
10
7

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﻘﺸﻪکشی معماری ﻛﻨﻜﻮر ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن (ﭘﺎیه دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ)  

9786000021696
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
کانون فرهنگی آموزش قلم چی
950,000  ریال
1399
معماری - آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)
نقشه‌کشی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)
موقعیت
آموزشی
رواق شرقی
60