جستجو
115

A journey to the world of beverages" key points about the properties of common beverages  

9786007406328
میترا قاسمی,حسین ستاورز,طاهره حاج‌سیدجوادی,بتول نواری
آراه
0  ریال
1394
عرقیات - مصارف درمانی
آب میوه - خواص درمانی
آشامیدنی‌ها - مصارف درمانی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

MBA تخصصی: کتاب جامع ارشد  

9786009368020
بهاره وحیدپور,حیدر ترجمان,آزاده نادعلی
آراه
195,000  ریال
1392
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
زبان انگلیسی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
مدیریت - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - مدیریت
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

Sip by sip to well-being: useful and important points regarding nutiritive value, properties, characteristies ...  

9786007406311
میترا قاسمی,حسین ستاورز,طاهره حاج‌سیدجوادی,بتول نواری
آراه
0  ریال
1394
لبنیات
لبنیات - مصارف درمانی
شیر - خواص درمانی
لبنیات - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

The principles of nutrition for tourism: a guide for preparing proper food for passengers: edibles  

9786007406427
حسین ستاورز,میترا قاسمی
آراه
0  ریال
1395
گردشگران - تغذیه
مسافران - تغذیه
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

The principles of nutrition for tourism: guidelines to prepare appropriate foods for tourists: beverages  

9786007406434
حسین ستاورز,میترا قاسمی
آراه
0  ریال
1395
گردشگران - تغذیه
مسافران - تغذیه
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

آزمون‌های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه: کتاب موفقیت در آزمون‌های استخدامی  

9786007406519
زیور آزادی
آراه
300,000  ریال
1396
آزمون‌های استخدامی - ایران
اطلاعات عمومی - پرسش‌ها و پاسخ‌ها
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

آزمون‌های استخدامی و اطلاعات عمومی قابل استفاد ه در کلیه‌ی آزمون‌های استخدامی  

9786007406700
معصومه صادقی
آراه
330,000  ریال
1395
آزمون‌های استخدامی - ایران
اطلاعات عمومی - پرسش‌ها و پاسخ‌ها
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

آسیب‌شناسی روانی کتاب جامع ارشد (بر اساس آخرین تغییرات و DSM-V)  

9786007406182
جواد تقوی‌سوره‌برق
آراه
150,000  ریال
1393
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
روان‌شناسی آسیب‌شناختی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
روان‌شناسی آسیب‌شناختی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

آموزش چهارده معصوم از زبان آیدین و آیدا  

9786007406069
نگار محمودی
آراه
80,000  ریال
1393
چهارده معصوم
چهارده معصوم - احادیث
چهارده معصوم - سرگذشتنامه
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11

اخلاق خانواده: کتاب جامع  

9786009409105
لیلی صادقی‌زرینی
آراه
80,000  ریال
1392
خانواده‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
خانواده‌ها - راهنمای آموزشی (عالی)
خانواده‌ها - جنبه‌های اخلاقی (عالی)
خانواده‌ها - جنبه‌های مذهبی - اسلام (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
11