جستجو
41

آب و هواشناسی (مبانی ایران) ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110174
مسلم صیدی‌شاهیوندی
آرسا
230,000  ریال
1397
آب و هوا
آزمون‌های استخدامی - ایران
اقلیم‌شناسی
ایران - اوضاع اقلیمی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

آنالیز ریاضی ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110105
فاطمه لشگری
آرسا
120,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
آنالیز ریاضی
آنالیز ریاضی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

آیین دادرسی مدنی ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786229922033
فاطمه شکوهی‌فر,حبیب قاسم‌پور
آرسا
270,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
آیین دادرسی مدنی - ایران - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آیین دادرسی مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

آیین زندگی ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110143
رضا مرادی‌سحر
آرسا
130,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
راه و رسم زندگی
اخلاق اسلامی - راهنمای آموزشی (عالی)
اخلاق اسلامی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

احکام و تفسیر ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110181
مصطفی اسدی
آرسا
170,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
فقه جعفری - رساله عملیه - راهنمای آموزشی
فقه جعفری - قرن 14 - راهنمای آموزشی
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
فقه جعفری - رساله عملیه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
فقه جعفری - قرن 14 - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

اصول تنظیم و کنترل بودجه ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786229922798
نیر اروج‌اوغلی
آرسا
170,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
بودجه‌ریزی - ایران
بودجه‌ریزی - ایران - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

اصول نقشه‌کشی به کمک کامپیوتر ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110563
ملیندا غریبیان
آرسا
170,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
اتوکد (برنامه کامپیوتر) - آزمون‌ها و تمرین‌ها
اتوکد (برنامه کامپیوتر) - راهنمای آموزشی
طراحی به کمک کامپیوتر - برنامه‌های کامپیوتری
نقشه‌کشی - برنامه‌های کامپیوتری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

اصول و مبانی سازمان و مدیریت ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110099
شاهرخ بیگی
آرسا
170,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
مدیریت - آزمون‌ها و تمرین‌ها
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
سازمان - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

اندیشه اسلامی ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786226110129
مریم علیزاده
آرسا
170,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
استخدام دولتی - ایران - آزمون‌ها
تعلیمات دینی اسلامی - ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)
تعلیمات دینی اسلامی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13

ایستایی ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی  

9786229922088
ملیندا غریبیان
آرسا
130,000  ریال
1397
آزمون‌های استخدامی - ایران
استاتیک - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
استاتیک - راهنمای آموزشی (عالی)
تحلیل سازه - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
تحلیل سازه - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
13