جستجو
51

Beeno and friends  

9786007366059
لیلا شیرمحمدی‌کوشکی
آرماندیس
35,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت (ابتدایی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

English for the students of private law  

9786009361496
رضا رضوانی,زهرا بذرگرزاده,عباس زمانی
آرماندیس
70,000  ریال
1392
حقوق - اصطلاح‌ها و تعبیرها
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - حقوق
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

Essential grammar for the TOEFL= گرامر ضروری برای تافل  

9786007366035
محمد گلشن
آرماندیس
120,000  ریال
1393
آزمون تافل - راهنمای مطالعه
زبان انگلیسی - دستور - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

Modern passages: for university students‏‫‭  

9786009361458
طاهره مشایخی
آرماندیس
150,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - جمله‌سازی
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان - فارسی
زبان انگلیسی - دستور - مسائل، تمرین‌ها و غیره
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

New read and write 1  

9786009361489
سیدکاظم شجاعی,طاهره حبیبی‌احمدآبادی
آرماندیس
65,000  ریال
1392
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی
الفبای انگلیسی
زبان انگلیسی - واژگان - مصور
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

Readers surprise for baz  

9786007366424
مریم فهیمی‌منذری
آرماندیس
70,000  ریال
1397
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
زبان انگلیسی - مکالمه و جمله‌سازی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

Technical language of accounting  

9786009404636
علیرضا صالحی‌امین
آرماندیس
150,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - حسابداری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

آبکنار بندر انزلی و تحرکات اجتماعی 1332 - 1322  

9786007366417
سروش ملت‌پرست
آرماندیس
100,000  ریال
1397
ایران - روابط خارجی - روسیه شوروی
روسیه شوروی - روابط خارجی - ایران
ایران - سیاست و حکومت - 1320 - 1332
ایران - اوضاع اجتماعی - 1320-1332
آبکنار - اوضاع اجتماعی - 1320 - 1332
کمونیسم - ایران - آبکنار
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

آفاق جان  

9786007366066
-
آرماندیس
20,000  ریال
1393
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی برای نومعلمان زبان انگلیسی  

9786007366462
-
آرماندیس
0  ریال
1397
الفبای انگلیسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
زبان انگلیسی - تلفظ - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
معلمان زبان فارسی - ایران - آموزش
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
43