جستجو
85

101 چیزی که در مدرسه طراحی شهری آموختم  

9786006248530
متیو فردریک
آرمانشهر
175,000  ریال
1397
معماری - راهنمای آموزشی
معماری - طراحی - راهنمای آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

آشنایی با ساختمان‌های صفر انرژی  

9786006248417
پریا علی‌اکبری
آرمانشهر
125,000  ریال
1396
ساختمان‌سازی پایدار
ساختمان‌های پایدار
معماری و صرفه‌جویی در انرژی
ساختمان‌های پایدار - طرح و ساختمان
انرژی‌های پایان‌ناپذیر
ساختمان‌های پایدار - استانداردها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

آموزش اسکیس تجسمی  

9786006248462
نیما نوروزی
آرمانشهر
230,000  ریال
1397
پرسپکتیو - راهنمای آموزشی (عالی)
معماری - طراحی - راهنمای آموزشی (عالی)
معماری - ترکیب، تناسب و غیره - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

اتصال شهر فراکتال  

9786006248301
نکوس‌آنجلوس سالینگاروس
آرمانشهر
55,000  ریال
1393
شهرسازی - الگوهای ریاضی
برخال‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان  

9786006248110
جهانشاه پاکزاد,حمیده بزرگ
آرمانشهر
385,000  ریال
1397
روان‌شناسی محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان  

9786006248110
جهانشاه پاکزاد,حمیده بزرگ
آرمانشهر
230,000  ریال
1393
روان‌شناسی محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان  

9786006248110
جهانشاه پاکزاد,حمیده بزرگ
آرمانشهر
230,000  ریال
1394
روان‌شناسی محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان  

9786006248110
جهانشاه پاکزاد,حمیده بزرگ
آرمانشهر
198,000  ریال
1391
روان‌شناسی محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)  

9786006248165
-
آرمانشهر
530,000  ریال
1397
شهرسازی - طرح و برنامه‌ریزی
شهرسازی - طرح و برنامه‌ریزی - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)  

9786006248165
-
آرمانشهر
275,000  ریال
1392
شهرسازی - طرح و برنامه‌ریزی - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
15