جستجو
134

آسیب‌شناسی خودکشی، خودزنی و دگرزنی  

9786008242246
رضا باتمانی
آریاداد
92,000  ریال
1394
خودکشی
خودآسیب‌زنی
آزارگری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
1396
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
1394
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
1395
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

آیین دادرسی کیفری  

9786008242116
-
آریاداد
150,000  ریال
1395
آیین دادرسی جزایی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

آیین دادرسی کیفری  

9786008242123
-
آریاداد
175,000  ریال
1395
آیین دادرسی جزایی - ایران
حقوق جزا - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

9786008242819
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
1397
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

9786008242826
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
1397
تشخیص آزمایشگاهی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

9786008242819
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
1396
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

9786008242826
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
1396
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
16