محسن جوادی (رئیس نمایشگاه)

قادر آشنا قائم مقام نمایشگاه

مهدی اسماعیلی راد معاون اجرایی

ایوب دهقانکار (رئیس شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه)

نیکنام حسین‌پور  رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات

  021-33966104

رضا بصیرت (مدیر کمیته اداری مالی)

علی فریدونی (مدیر کارگروه نظارت بر نشر خارجی و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط)

  021-88318655-6

مهدی سهل آبادی (مدیرکمیته حراست)

  021-38512629

احد رضایی (مدیر کمیته ناشران خارجی)

سید احمد رفیع جواهری (مدیرکمیته ناشران داخلی)

حسین صفری  مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

احمد شاکری مدیربخش بین‌الملل

سیدمحمد طباطبایی (مدیر کمیته روابط عمومی)

  021-38513065

داریوش نویدگویی (مدیرکمیته فعالیت های فرهنگی)

  021-88905945

محمدجواد مرادی‌نیا مدیر کارگروه نظارت بر نشر داخلی و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط

  021-33966150

محمدحسین متولی (مدیرکمیته اطلاع رسانی)

محمد خلج مدیر کارگروه نظارت مالی و اجرایی

محسن عموشاهی دبیر شورای برنامه‌ریزی

  021-66414899

داریوش رضوانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات