جستجو
31
1398/2/10 11:30 - 1398/2/10 12:30
نشست در سرای اهل قلم

مجموعه رسائل سازی وسایا کوتاه خطی

دبیر نشست: بهروز ایمانی
1398/2/10 10:15 - 1398/2/10 11:15
رونمایی کتاب

نقد کتاب

دبیر نشست: محمد صادقی پور
1398/2/10 10:15 - 1398/2/10 11:15
نشست در سرای اهل قلم

نقد کتاب میراث علمی امام حسن

دبیر نشست : حجت الاسلام محمد صادقی پور
1398/2/9 16:30 - 1398/2/9 17:30
نشست در سرای اهل قلم

نقش دستگاه های اجرایی

دبیر نشست: بهمن کشاورز
1398/2/9 16:30 - 1398/2/9 17:30
نشست در سرای اهل قلم

نقش دستگاهه ای اجرایی در تدوین

دبیر نشست: بهمن کشاورز
1398/2/9 15:00 - 1398/2/9 16:00
نشست در سرای اهل قلم

سخنرانی و میزگرد

دبری نشست: بهراد مهرجو
1398/2/9 11:30 - 1398/2/9 12:30
نشست در سرای اهل قلم

درباره جایزه مهرگان علم

دبیر نشست: اسماعیل کهرم
1398/2/9 10:15 - 1398/2/9 11:15
رونمایی کتاب

رونمایی کتاب تاب آوری خانواده

دبیر نشست: پروین صدقیان
1398/2/8 16:30 - 1398/2/8 17:30
نشست در سرای اهل قلم

مدیریت بحران

دبیر نشست: یاسر موحد فر
1398/2/8 15:00 - 1398/2/8 16:00
نشست در سرای اهل قلم

کارنامه نشر

دبیر نشست: غلامرضا عزیزی