جستجو
31
1398/2/8 11:30 - 1398/2/8 12:30
نشست در سرای اهل قلم

چالش های تصویر گری کتاب کودک

دبیر نشست: کاظم طلایی
1398/2/8 10:15 - 1398/2/8 11:15
نشست در سرای اهل قلم

بازاریابی دیجیتال

دبیر نشست: آرش نیکدست
1398/2/7 16:30 - 1398/2/7 17:30
نشست در سرای اهل قلم

ویرایش در مطبوعات

دبیر نشست: فتح اله فروغی
1398/2/7 15:00 - 1398/2/7 17:00
نشست در سرای اهل قلم

نشست‌های‌حقوقی‌با‌موضوع‌تدوین،تنقیح‌وانتشار‌قوانین‌ومقررات

این نشست با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار می‌گردد
1398/2/7 15:00 - 1398/2/7 16:00
نشست در سرای اهل قلم

نقد و بررسی کتاب

دبیر نشست: مصطفی اسدزاده
1398/2/7 11:30 - 1398/2/7 12:30
نشست در سرای اهل قلم

نشر هیبریدی یا واقعیت افزوده

دبیر نشست: جلال ذکایی
1398/2/6 16:30 - 1398/2/6 17:30
نشست در سرای اهل قلم

ندارد

دبیر نشست محمود آموزگار
1398/2/6 11:30 - 1398/2/6 12:30
نشست در سرای اهل قلم

حق مولف در آثار منتشر شده تاریخ شفاهی

غلامرضا عزیزی
1398/2/5 16:30 - 1398/2/5 17:30
نشست در سرای اهل قلم

ایران شناسان اروپایی و و باستان

دبیر نشست : علی محمد طرفداری
1398/2/5 15:00 - 1398/2/5 16:00
رونمایی کتاب

رونمایی کتاب انسان شناسی عمومی و جامعه شناسی امیل دورکیم

دبیر نشست : پروین صدقیان