رویدادها

376
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب

موضوع : تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب
زمان : 1397/02/12-15:45 - 1397/02/12-17:00
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
رونمایی و بررسی کتاب "بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد اقتصادی از 1357 تا 1395”

موضوع : رونمایی و بررسی کتاب "بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد اقتصادی از 1357 تا 1395”
زمان : 1397/02/12-14:00 - 1397/02/12-15:30
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
بازیابی اطلاعات به جای بازخوانی

موضوع : بازیابی اطلاعات به جای بازخوانی
زمان : 1397/02/12-14:00 - 1397/02/12-15:00
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
معرفی و جایگاه خانه خیرین ایران و تعامل ناشران آموزشی

موضوع : معرفی و جایگاه خانه خیرین ایران و تعامل ناشران آموزشی
زمان : 1397/02/12-12:00 - 1397/02/12-13:00
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
انجمن ناشران آموزشی و برنامه های علمی فرهنگی

موضوع : انجمن ناشران آموزشی و برنامه های علمی فرهنگی
زمان : 1397/02/12-10:00 - 1397/02/12-12:00
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
سابقه برنامه های علمی فرهنگی و روند کاری سال جدید

موضوع : سابقه برنامه های علمی فرهنگی و روند کاری سال جدید
زمان : 1397/02/12-10:00 - 1397/02/12-12:00
محل : برنامه سرای اهل قلم علمی فرهنگی
به ما بپیوندید: