جستجو
179
1401/02/29 17:45 - 1401/02/29 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب های "تور تورنتو" و متهم دادگاه old baily"

معرفی
1401/02/29 17:30 - 1401/02/29 19:30
جشن امضا در غرفه

جشن امضای کتاب تورتورنتو

جشن امضای کتاب تورتورنتو
1401/02/29 16:30 - 1401/02/29 17:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

درباره فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر روانگردان

سخنرانی
1401/02/29 16:00 - 1401/02/29 18:00
جشن امضا در غرفه

جشن امضا کتاب کوفه

جشن امضا کتاب کوفه چاپ سوم ویرایش دوم
1401/02/29 16:00 - 1401/02/29 18:00
سخنرانی

سخنرانی مؤلف اثر فاخر فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر و روان گردان

فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر و روان گردان حاصل کار جمعی از کارشناسان و صاحب نظران در حیطه مواد مخدر است که مولف اصلی این فرهنگ نامه جناب آقای دکتر عیسی کاکویی دینکی طی سخنرانی در سرای اهل قلم در تاریخ مذکور، به معرفی بیشتر این اثر فاخر علمی خواهد پرداخت.
1401/02/29 16:00 - 1401/02/29 17:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

شیوه های داستان نویسی کوتاه و نویسندگی خلاق

کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
1401/02/29 15:15 - 1401/02/29 16:15
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

بررسی کتب و منابع آموزشی زبان های خارجی در ایران

بررسی
1401/02/29 14:00 - 1401/02/29 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب زنان در کوبا

رونمایی
1401/02/29 14:00 - 1401/02/29 15:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

تجربه هایی در نگارش و نشر داستان

کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
1401/02/29 12:30 - 1401/02/29 14:00
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

مروری بر کارگاه های داستان نویسی کودک و نوجوان

کارگاه نویسندگی و داستان نویسی