رویدادها

376
داستان و تجربه زیستی

موضوع : کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
زمان : 1401/02/29-18:00 - 1401/02/29-19:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
کتاب های "تور تورنتو" و متهم دادگاه old baily"

موضوع : معرفی
زمان : 1401/02/29-17:45 - 1401/02/29-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
جشن امضای کتاب تورتورنتو

موضوع : جشن امضای کتاب تورتورنتو
زمان : 1401/02/29-17:30 - 1401/02/29-19:30
محل : جشن امضا در غرفه
درباره فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر روانگردان

موضوع : سخنرانی
زمان : 1401/02/29-16:30 - 1401/02/29-17:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
شیوه های داستان نویسی کوتاه و نویسندگی خلاق

موضوع : کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
زمان : 1401/02/29-16:00 - 1401/02/29-17:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
جشن امضا کتاب کوفه

موضوع : جشن امضا کتاب کوفه چاپ سوم ویرایش دوم
زمان : 1401/02/29-16:00 - 1401/02/29-18:00
محل : جشن امضا در غرفه
سخنرانی مؤلف اثر فاخر فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر و روان گردان

موضوع : فرهنگنامه تخصصی مواد مخدر و روان گردان حاصل کار جمعی از کارشناسان و صاحب نظران در حیطه مواد مخدر است که مولف اصلی این فرهنگ نامه جناب آقای دکتر عیسی کاکویی دینکی طی سخنرانی در سرای اهل قلم در تاریخ مذکور، به معرفی بیشتر این اثر فاخر علمی خواهد پرداخت.
زمان : 1401/02/29-16:00 - 1401/02/29-18:00
محل : سخنرانی
بررسی کتب و منابع آموزشی زبان های خارجی در ایران

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/29-15:15 - 1401/02/29-16:15
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب زنان در کوبا

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/29-14:00 - 1401/02/29-15:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
تجربه هایی در نگارش و نشر داستان

موضوع : کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
زمان : 1401/02/29-14:00 - 1401/02/29-15:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
به ما بپیوندید: